****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****

شهادت حضرت زهرا(س)

واحد (سنگین)

(به سبک در بین آن دیوار و در)

(هشت شب)


آتش زدن در و دیوار

 

در بین آن دیوار و در ،  یارب شده محشر به پا

بهـر حمـایت از علـی ، زهـرا  شـده جانش فدا

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

آتـش زبانـه می‌کشد ، از خانه ی خیرالنسا

پرپر شده در پشت در ، ریحانه ی خیرالنسا

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

یکی بگوید بر عَدو ، کو دین حق را کافر است

ای نانجیب بی‌حیـا ، ایـن دختـر پیغمبر است

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

****

ای کافــران بـی‌حیا ، دست خـدا را بسته‌اید

پهلوی زهرا را زِ کین ، در پشت در بشکسته‌اید

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

****

بـا تازیانــه و غـلاف ، دیگر مَزَن بـر پیکرش

مگـر نمـی‌بینی لعین ، اینجا سِتاده دخترش

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه


*********************

کوچه بنی هاشم

 

در کوچه زهرا بر همه ، درس شهادت داده است

از ضربتِ آن بی‌حیا ، کوثر به خاک افتاده است

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

اشک دو عالم تا ابد ، جـاری بُوَد از هـر دو عین

در راه یـاری علــی ، سیلی خـورَد اُمّ‌الحسین

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

تاریـخ باشـد شاهـدِ ، شَـرح عـزای فاطمه

شـد کوچه‌های بـی‌کسی ، کرببـلای فاطمه

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

ای مـادرِ اربـاب ما ، با غـم عجین گشتی چرا؟

در پیش چشمان حَسَن ، نقش زمین گشتی چرا؟

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

در کوچۀ شهر نبی ، غم شد به دل حاکی چرا؟

جـانِ علـی بـر مـا بگـو ، شد چادرت خاکی چرا؟

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه


*********************

بیت‌الاحزان و اُحُد
 

کرده عدو یا فاطمه ، کاشانۀ جـانت خـراب

از ظلم خصم بی‌حیا ، شد بیت‌الاحزانت خراب

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

تـا بـه اُحُـد می‌رفتی ای، خلقت زِ روی تو خجل

می‌کردی از سوز جگر ، با حمزه هر دم درد و دل

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

در گلشنم خار و خس است ، آخر کجایی ای عمو

علی غریب و بی‌کس است ، آخر کجایی ‌ای عمو

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

نبــوده‌ای تـا بنگـری ، دستـان حیـدر بستـه شد

در بین آن دیوار و در ، پهلوی من بشکسته شد

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

چون لاله در دشت ستم ، از غصّـه پژمـردم عمـو

بـودی اگر در کوچه‌ها ، سیلی نمی‌خوردم عمو

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه


*********************

اذان بلال
 

گشته خزانـی از جفـا ، بـاغ و بهار مصطفی

اذان بگــو اذان بگـو ، ای یادگـار مصطفی

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

در بین خانه بستری ، از ظلم اعـدا گشته‌ام

بـرو بــه سـوی مأذنـه ، دل تنگ بابـا گشته‌ام

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

در گلشن آل عبا ، بنگر عجب خار و خس است

در بانگ تکبیرت بگو ، علی غریب و بی‌کس است

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

بگو به مردم ای بلال ، علی شده خانه ‌نشین

در بیـن کوچه‌ از جفا ، زهرا شده نقش زمین

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

قلب پیمبر زین جفا ، آزرده شد آزرده شد

در بانگ تکبیرت بگـو ، حق ولایت خورده شد

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه


*********************

بستر شهادت

 
در بین بستر فاطمه ، افتاده و جان بر لب است

آنکه پرستاری ‌کند از آن خمیده زینب است

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

بر مـادر غم پرورش ، او غمگساری می‌کند

ز بهـر گرمیِ دلش ، خود خانه‌داری می‌کند

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

آخر نگفتی کـه چـرا ، قـدّت خمیـده مادرم

زینب بمیرد گـو چـرا ، رنگـت پریـده مــادرم

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

بر حالت محزون تو ، من مضطرم شب تا سحر

گَه بر تو گریـه می‌کنـم ، گَـه بـر غریبیِ پدر

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

از ظلـم گلچینـان و از ، ویرانـی گلشـن بگـو

مادر بـرای زینـبت ، زین کهنه پیراهـن بگــو

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه


*********************

شب شهادت

 

شهر مدینه ‌ای خدا ، چـون محشر کبری بُوَد

امشب شـب شهـادت ، صدیقۀ کبــری بوَد

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

فـردا غـم عالـم کنـد ، بـر قلب آلُ الَّه نزول

امشب شب آخر بُـوَد ، از عمر زهرای بتول

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

چون که شب آخر بُوَد ، خود کار خانه می‌کند

گیسوی زینب را خودش ، بنشسته شانه می‌کند

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

آمــادۀ مهمــانی و ، ضیــافت بابــا شـده

آثـار مـرگ و احتضـار ، بـر چهره‌اش پیدا شده

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

از بهر یاری علی ، جان آمد از غم بـر لبش

امشب بگو بـا سـوزِ دل ، ای وای ز قلب زینبش

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه


*********************

روز شهادت

 
دخت پیمبر کشته شد ، دلدار حیدر کشته شد

ای مسلمین ای مسلمین ، زهرای اطهر کشته شد

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

از غـربت شیر خدا ، خون فـلک آیـد به جوش

در آسمان بی‌کسی ، خورشید حیدر شد خموش

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

چشم حَسَن چشم حسین ، با ذکر وا اُمّا تَر است

واویلتــا واویلتــا ، زینــب دگـر بــی‌ مادر است

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

از ظلـم و از جنـایتِ ، عـدوی پَســتِ مـرتضی

تمــامِ هسـتِ مرتضـی ، رفتـه ز دسـت مرتضی

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

جدّت شود با سوز دل ، آمـاده ی غسـل و کفـن

سـرت سـلامت سیّدی ، یبن‌الحسن یبن‌الحسن

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه


*********************

شام غریبان

 

شـام غریبــانِ تو یا ، شام غریبانِ من است

بر پیکر رنجور تو ، چشمان گریانِ من است

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

حَسَن بگیـرد بعـدِ تـو ، از ماتمـت بهانه‌هـا

نگفتـه بودی تو به من ، از ضـرب تازیانه‌هـا

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

هنگـام غُسلت دیده‌ام ، بازوی تو نیلی شده

رخسـار تـو نیلوفری ، از ضربت سیلی شده

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

پیچیده در گوشم هنوز ، آن نغمه و آوای تو

هنگام دَفنَت من شدم ، شرمنده از بابای تو

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمه

******

بعد از تو ای غمخوار من ، ای یار من دلدار من

کشته مرا کشتـه مرا ، زبـان گرفتـنِ حَسَن

یا فاطمه ، یا فاطمه ، یا فاطمهدریافت سبکموضوعات : حاج امیر عباسی، واحد (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)،
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو