****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

 (به سبک بین دیوار و در واویلا)

 (نه شب)

 

آتش زدن در و دیوار

 

بین دیوار و در واویلا

فدای ولایت شد زهرا

واویلا ، واویلا ، یازهرا

******

بین دیوار و در افتاده

به راه ولایت جان داده

واویلا ، واویلا ، یازهرا

******

مدینه فتنه‌ای برپا شد

مصیبت نصیب زهرا شد

واویلا ، واویلا ، یازهرا

******

لالۀ مدینه پرپر شد

غنچه‌اش ز کینه پرپر شد

واویلا ، واویلا ، یازهرا

****

دست شیرخدا شد بسته

پهلوی یار او بشکسته

واویلا ، واویلا ، یازهرا
موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)،
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک از خانه می‌زد آتش زبانه)

(نه شب)


آتش زدن در و دیوار
 

از خانـه مـی‌زد آتــش زبانـه

آمـــده قنفــذ بــا تــازیانه

  غنچه و گل شد پرپر از کینه

بیت الاحزان شد شهر مدینه

آه و واویلا ، آه و واویلا

******

خـزانِ ظلــم و هسـتِ زهــرا

غـلاف شمشیر، دستِ زهرا

حال پیغمبر در جنان زار است

فاطمه بین در و دیوار است

آه و واویلا ، آه و واویلا

******

  ختـم رُسُـل را نور دو دیده

طفلش شهید و خودش شهیده

نالـــۀ او آه ولایــت شـــد

جـان فـدای راه ولایـت شـد

آه و واویلا ، آه و واویلا

موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)، بعد از شهادت حضرت زهرا(س)،
شهادت حضرت زهرا(س)

نوحه

(به سبک بین دیوار و در محشر)

(هشت شب)


آتش زدن در و دیوار


بین دیوار و در محشر به پا شد وامصیبت وامصیبت

دخت خیرالوَری جانش فدا شد وامصیبت وامصیبت

محســن ششماهه ی او      کشته شد از ظلم و کینه

روی زهـرا گشتـه نیلی               آفریــن بــر تـو مـدینه

آه و واویلا واویلا

******

ای مدینه بگو آخر چه کردی با گل زیبای احمد

چون که زد ناله زهراپشت آن در، زار و نالان شد محمّد

دختـرم بـا نوگل خود           ای خدا جان داده آنجا

مرتضی با دست بسته         از نفـس افتـاده آنجا

آه و واویلا واویلا

******

پشت در با گل حیدر چه کردند در میان دود و آتش

زینبش دیده با مادر چه کردند در میان دود و آتش

بیـن آن دیـوار و در بـا      صوت جانسوز و حزینی

چون فتـاد از پـا به ناله       گفتـه یـا فضّـه خُزینی

آه و واویلا واویلا

موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)،
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک میان دیوار و در)

(هشت شب)در و دیوارمیــان دیــوار و در چـه محشـری برپا شد

ز ظلم اهـل کینـه سقیفـه عاشورا شد

فاطمه قربان شد         فدایی قرآن شد

یا زهرا ، یا زهرا

****

چـه حـالت محزونـی چـه صحنۀ غمگینی

بگفتـه او بـا نالـه یــا فضّــةُ خُذینی

محسنش قربان شد     فدایی قرآن شد

یا زهرا ، یا زهرا

****

لحظه  لحظه باید بزد بـه سینه و سـر

به ماتم زهرا گو، امان ز قلب حیدر

همسرش قربان شد      فدایی قرآن شد

یا زهرا ، یا زهرا

موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)،
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک یا قمر العشیرة)

(نه شب)


آتش زدن در و دیوار


آورده هیزم با خود خصم لعین و جانی

در بین دیوار و در زهرا شده قربانی

در هجوم جفا      محسنش شد فدا

آه و واویلا ، آه و واویلا

******

برده عدو حیدر را با دست از کین بسته

یارش به خاک افتاده با پهلوی بشکسته

حقّ عترت ادا     شد به ظلم و جفا

آه و واویلا ، آه و واویلا

موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، بعد از شهادت حضرت زهرا(س)،
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک اولادی وَ مَن تحتَ)

(ده شب)آتش زدن در و دیواردر بین دیوار و در محشر به پا شد

دختر رسول الله جانش فدا شد

توفیق شهادت دعای زهرا

یا فضه خذینی نوای زهرا

واویلا واویلا آه و واویلا

******
قلب حزینم شد با غصه آغشته

فضه بیا و ببین محسن شد کشته

غنچه‌ام  شد پرپر از ظلم و کینه

آفرین بر تو ای شهر مدینه

واویلا واویلا آه و واویلا

******
بابا ببین با دختر تو چه‌ها شد

پشت در خانه زهرایت فدا شد

غربت ما شده بس بی‌نهایت

شد زهرایت فدایی ولایت

واویلا واویلا آه و واویلا

موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)، بعد از شهادت حضرت زهرا(س)،
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک بین دیوار و در کوثر)

(نه شب)آتش زدن در و دیوار

 

  بین دیوار و در کوثر طاها

یاور حیدر حضرت زهرا

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا، وز دلِ مولا

******

بین آتـش بـا آوای غمگینی

ذکر او شد یا فضه خذینی

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا

******

غنچه و گل را با هم فدا کردند

حـقّ پیغمبـر را ادا کردند

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا

******

جــان نثــار وادی ولا بــوده

جرم او عشق مرتضی بوده

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا

******

لاله ی جانش از کینـه پرپـر شد

قتلگاه او پشتِ آن در بود

آه و واویلا صد آه و واویلا

از غم زهرا ، وز دلِ مولا

موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، کوچه بنی هاشم و غصب فدک، منع گریه و بیت الاحزان، زیارت شهدای احد، اذان بـلال حبشی، وصیت و بستر شهادت، شب شهادت حضرت زهرا(س)، روز شهادت حضرت زهرا(س)، شام غریبان حضرت زهرا(س)، بعد از شهادت حضرت زهرا(س)،

مناجات با حضرت زهرا(س)

نوحه

 

نور دو چشم مصطفی یا زهرا یا زهرا

یا حضرت خیرالنسا یا زهرا یا زهرا

مــادر شاه شهدا یـا زهرا ، کن نظری به سوی ما یا زهرا

ای عرش حق را قائمه یا زهرا

یا فاطمه یا فاطمه یا زهرا

****

مادر همیشه آروزم همینه همینه

برات به سینه بزنم تو شهر مدینه

دلم بــه یاد ماتمِت حزینه ، مثل شهیدا می‌زنم به سینه

ای عرش حق را قائمه یا زهرا

یا فاطمه یا فاطمه یا زهرا

****

دلم اسیر غمته همیشه همیشه

اگه فدای تو بَشَم چی می‌شه چی می‌شه

دلم می‌خواد پیش تو رو سپید شم ، مَنَم به راه عشق تو شهید شم

ای عرش حق را قائمه یا زهرا

یا فاطمه یا فاطمه یا زهرا

 

دریافت سبک
موضوعات : حاج امیر عباسی، مدح و مناجات با حضرت زهرا(س)، نوحه (فاطمیه)،

آتش زدن در و دیوار

نوحه

 

آتـش زبانــه مــی‌کشد از بیت حیدر

در پشت در شد جان فدا زهرای اطهر

یاس پیمبر گردیده پرپر

زهرا یا زهرا

******

در همه دم در همه حال یــار ولـی بود

گنــاه زهــرای بتــول عشق علی بود

از عشق حیدر گردید پرپر

زهرا یا زهرا

******

درس فـاطمیه بُـوَد عشق ولایـت

خطّ زهرا(س) باشد خطِّ سرخ شهادت

بر حفظ رهبر گردیده پرپر

زهرا یا زهرا

 

دریافت سبک
موضوعات : حاج امیر عباسی، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار،
شهادت حضرت زهرا (س)

نوحه

(به سبک حاج ناظم)

(سه شب)


آتش زدن در و دیوار


 در بین آن دیوار و در چه ها شد

یار علیِّ مرتضی فدا شد

دشمن بی حیا ، کرده بر او جفا

فاطمه قربانی دین شد

فدایی حقّ الیقین شد

 واویلا واویلا واویلا

******

اهل سقیفه ی بلا یک طرف

عترت ختم الانبیا یک طرف

دخت خیر البشر ، ضرب دیوار و در

خاکم شود از غصه بر سر

شد کشته محسن بن حیدر

 واویلا واویلا واویلا

موضوعات : حاج امیر عباسی، مدح و مناجات با حضرت زهرا(س)، نوحه (فاطمیه)، هجوم و آتش زدن در و دیوار، شهادت حضرت زهرا(س)،

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات